Rekrutteringspolitikken i OPT

Rekrutteringen i OPT baseres på god oversikt over bedriftens kompetansebehov både på kort og lang sikt, bl.a. gjennom signaler fra det offentlige (politiske føringer/stortingsmeldinger), hva samfunnet forventer og fremtidig etterspørsel av våre tjenester.

OPT ønsker å rekruttere de som er best kvalifisert og personlig egnet til enhver stilling i bedriften. Rekrutteringen skjer på bakgrunn av utdanning, kompetanse, relevant praksis og erfaring.

Rekrutteringsprosessen skal gjennomføres effektivt og i tråd med gjeldende lov og avtaleverk. Som søker på en ledig stilling skal du oppleve at du har fått en god og forsvarlig behandling av søknaden din og at rekrutteringsprosessen har vært ryddig, åpen og effektiv. For å oppnå dette vil bedriften aktivt ta i bruk tilgjengelige virkemidler og vil drive langsiktig og helhetlig planlegging for å rekruttere og beholde attraktiv kompetanse.

OPT forplikter seg til å motarbeide all diskriminering. Bedriftens rekrutteringspolitikk skal være åpen og inkluderende med sikte på en god kjønnsbalanse i alle typer stillinger, og bidra til at bedriftens arbeidsstokk gjenspeiler mangfoldet i samfunnet også når det gjelder ulik etnisk bakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og alderssammensetning. OPT ønsker at alle medarbeidere skal ha fokus på å bedre deltagernes livskvalitet.